петак, 28. октобар 2011.

Biodiversity


Srpska verzija je dostupna ispod.
As I said, after we learned that the conditions of life on Earth, it's time to learn what is biodiversity.
Biodiversity is derived from the words bios - life and diversus - diversity.
Biodiversity or biological diversity is a term in biology that is the total diversity live world.On includes all the various and changing forms, phenomena and processes that existed, disappeared, or even exist on Earth.
Today on Earth lived 30-10 million species.
And this: Monere - 10,000
       Protists 70,000
       Mushrooms 67,000
       Plants 322,000
       Animals 1320000
Describes only one of them 1,75 million.
Extinct species are much more than those living today.


OR, THE BIODIVERSITY IS OVERALL DIVERSITY OF LIVING BEINGS, GENES AND ECOSYSTEMS ON EARTH.

There is no part of the planet that is not inhabited: from the great depths of the sea, mountains, glaciers, desert canyons and so on.


Biodiversity includes:
the diversity of genes (genetic diversity) of each individual within any kind
diversity and specificity of individual species or species diversity (diversity specijski)
diversity of ecosystems (ecosystem diversity)

Genetic diversity - including diversity of genes. Every living being has certain properties (which determine the genes) which make it different from other living beings, but also from individuals of its species. If we look at genetic diversity of people, we can see that differ in eye color, hair, skin and body height. These genes determine everything.

Specijski diversity - Living things can be different sizes. Smallest organisms have several microns, while the biggest can be  30 m. Living things can be a single-celled (as an amoeba) or multicellular - composed of a large or a small number of cells. (Like a snake)

  
Ecosystem diversity - the variety of ecosystems eg forests and meadows.


All types can exist in different morphological forms: - the poles
                                                                                       - Age class
                                                                                       - Seasonal forms
                                                                                       - Geographical variations
                                                                                       - Ecological types
Living things in different ways come to feed. A large number of organisms was independently created and they are called autotrofi (mostly plants), while others use the ready made food - heterotrophs (usually animals), and organisms that combine both of them honest - miksotrofi. They all differ in adaptation to the diet.
Biodiversity was created during the evolution of the living world that began many millions of years ago and continues to this day. The role of each kind is invaluable for functionality and stability of the whole planet. It is therefore important to take care of the proper relation with nature, because improper relationship contributes to the extinction of species on the planet. What constitutes a catastrophic loss. Each body has its place in the circulation of matter and energy flow. So be careful when you decide that you do not keep a pet that you have (such as turtles, various hamsters, fish, snakes, lizards, spiders, parrots and many others) does not leave them in nature, but there are vratitie where you bought them because put any kind neprpada the ecosystem in which to leave it causes a whole range of environmental problems and can sometimes cause an ecological disaster.
Throughout history, wildlife, many organisms emerged, disappeared and changed it. This has led to today's biodiversity. So: that in the past all the organisms were the same FIRST BIG CHANGE TO LIFE AS WIPED UP WITH A PLANET, AND SO FAR TOOK PLACE 5 MAJOR MASS EXTINCTION! BUT LIVED WORLD FOR DIVERSITY MANAGED TO SURVIVE!
Centres of biodiversity are: mountains, canyons and gorges, steppes and sand, swamp, marsh and hydromorphic areas.
Biodiversity is greatest in the tropics, the seas and oceans (to 50% of our planet's biodiversity).
 Biodiversity is also an invaluable human resource! In all areas of life and the production of almost all things that exist.
Interesting: biodiversity index can be calculated by dividing the total number of each type of 1m2 divided by the total number of species of plants on 1m2.

Biodiverzitet


Kao što sam rekao, nakon što smo naučili koji su uslovi života na Zemlji, vreme je da naučimo šta je to biodiverzitet.
Biodiverzitet nastao je od reči bios - život i diversus - različitost.
Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost je pojam u biologiji koji označava ukupnu raznolikost živok sveta.On obuhvata sve različite i promenljive oblike, pojave i procese koji su postojali, nestajali ili još postoje na Zemlji.
Danas na Zemlji živi 3 - 10 miliona vrsta.
I to: Monere - 10.000
       Protiste 70.000
       Gljive 67.000
       Biljke 322.000
       Životinje 1.320.000
Opisano je njih samo 1, 75 miliona.
Izumrlih vrsta je neuporedivo više nego onih koje žive danas.


ODNOSNO, BIODIVERZITET JE SVEUKUPNA RAZNOLIKOST ŽIVIH BIĆA, GENA I EKOSISTEMA NA ZEMLJI.

Nepostoji deo planete koji nije naseljen: od velikih morskih dubina, planina, glečera, kanjona pustinja itd.

Biodiverzitet obuhvata:
  • svu raznolikost gena (genetički diverzitet) svake jedinke u okviru bilo koje vrste
  • raznolikost i specifičnost svih pojedinačnih vrsta ili diverzitet vrsta (specijski diverzitet)
  • raznovrsnost ekosistema ( ekosistemski diverzitet) 


Genetički diverzitet - obuhvata raznovrsnost gena. Svako živo biće ima određene osobine (koje određuju geni) po kojima se razlikuje od drugih živih bića, ali i od jedinki svoje vrste. Ako posmatramo genetičku raznovrsnost ljudi, možemo primetiti da se međusobno razlikuju po boji očiju, kose, kože, telesnoj visini. To sve određuju geni.

Specijski diverzitet - Živa bića mogu biti najrazličitije veličine. Najsitniji organizmi imaju sbega nekoliko mikrona, dok najkrupniji može biti digačak 30 m. Živa bića mogu biti jednoćelijska (kao ameba) ili višećelijska - sastavljena od velikog ili malog broja ćelija. (kao zmija) 
 Ekosistemski diverzitet - raznovrsnost ekosistema npr: šuma i livada.

Sve vrste mogu postojati u morfološki različitim oblicima : - polovi
                                                                                       - starosne klase
                                                                                       - sezonske forme
                                                                                       - geografske varijante
                                                                                       - ekološki tipovi
Živa bića na različite načine dolaze do hrane. Veliki broj organizama je samostalno stvara i oni se nazivaju autotrofi (najčešće biljke), dok drugi koriste već gotovu hranu - heterotrofi (najčešće životinje), i organizmi koji kombinuju oba načina iskrene - miksotrofi. Svi se oni razlikuju po prilagođenostima na određeni način ishrane.
Biodiverzitet je nastao tokom evolucije živog sveta koja je počela pre mnogo miliona godina i traje do danas. Uloga svake pojedinačne vrste je neprocenjiva za funkcionalnost i stabilnost cele planete. Zato je važno brinuti o pravilnom odnosu sa prirodom, jer nepravilnim odnosom doprinosimo većem izumiranju vrsta na planeti. Što pretstavlja katastrofalan gubitak. Svaki organizam ima svoje mesto u procesu kruženja materije i proticanja energije. I zato pazite kada odlučite da više ne držite kućnog ljubimca kojeg imate ( kao što su kornjača, razni hrčkovi, ribice, zmije, gušteri, pauci, papagaji i mnogi drugi) nikako ih ne ostavljajte u prirodi već ih vratitie tamo odakle ste ih kupili jer stavljanje bilo koje vrste koja neprpada tom  ekosistemu u kojem biste je ostavili izaziva čitav lanac ekoloških problema a ponekad može izazvati i ekološku katastrofu. 
Tokom istorije živog sveta mnogi su organizmi nastajali, nestajali i menjali se. To je dovelo do današnjeg biodiverziteta. Zato: DA SU U PROŠLOSTI SVI ORGANIZMI BILI ISTI PRVA VELIKA PROMENA ZBRISALA BI ŽIVOT KAO POJAVU SA NAŠE PLANETE, A DOSAD SE ODIGRALO 5 VELIKIH MASOVNIH IZUMIRANJA VRSTA! ALI JE ŽIVI SVET ZBOG RAZNOLIKOSTI USPEO DA OPSTANE!
Centri biodiverziteta su: planinski masivi, kanjoni i klisure, stepe i peščare, močvare, barska i ritska područja.
Biodiverzitet je najveći u tropima, morima i okeanima (čini 50% biodiverziteta naše planete).
 Takođe biodiverzitet je neprocenjivi ljudski resurs! U svim oblastima života i proizvodnji gotovo svih stvari koje postoje.
Zanimljivost: indeks biodiverziteta se može izračunati tako što se ukupan broj svih vrsta na 1m2 podeli sa ukupnim brojem svih vrsta biljaka na 1m2.


среда, 26. октобар 2011.

Uslovi života na Zemlji - Conditions of life on Earth

English version available below.
Sada kada smo naučili poreklo ekologije, njen značaj i šta ona proučava vreme je da naučimo koji su uslovi života na Zemlji i šta onin predstavljaju.

Život na Zemlji nastao je i razvijao se u skladu sa određenim uslovima koji su tada postojali, pre više od 3,5 milijardi godina. Prvi živi jednoćelijski organizmi zovu se koacervati. Oni su uticali na sredinu u kojoj su živeli, kao i ona na njih, pa su se uslovi na planeti Zemlji bezbroj puta menjali.Te promene su uslovile veliku biološku raznovrsnost živog sveta (biodiverzitet, o kojem ćemo govoriti u sledećem postu). Ona se ostvarivala tokom vremena, od pojave najjednostavnijih do najsloženijih organizama. Živa bića su se neprekidno menjala, evoluirala, nastajala i nestajala.

Po čemu se izdvaja naša planeta od drugih i zašto su na njoj pogodni uslovi za život?
Na drugim planetama sunčevog sistema nema uslova za pojavu i održavanje života kakav je na Zemlji. Glavni uzroci su nedostatak atmosfere, nedovoljna količina vode, i veoma niska ili previsoka temperatura.
Temperatura na zemlji je umerena (u proseku 15 stepeni C), što omogućava da vodu bude dostupna svim organizmima. Zemlja obiluje ogromnim količinama vode. Čak 2/3 planete je pokriveno vodom. Molekuli vode su najvažnija supstanca za održavanje života u živim bićima. Voda je najčešći rastvarač organskih i neorganskih jedinjenja, i sastavni  deo građe svih živih bića.
Pored toga ono što izdvaja Zemlju u odnosu na druge planete je prisustvo kiseonika u atmosferi. Slobodan kiseonik je nastao zahvaljujući pojavi fotosintetičkih organizama (najčešće biljaka) tokom razvoja živog sveta. Proces stvaranja kiseonika teče i danas.

Prisustvo kiseonika omogućilo je bolju energetsku efikasnost, a samim tim i pojavu krupnijih oblika života. Pomoću kiseonika se oslobađa veća količina energije u procesu razlagannja organske supstance - hrane.

Ovo su osnovni i najvažniji uslovi, postoje i drugi u vidu ekoloških faktora, koje ćemo naučiti u postu o ekološkim faktorima.

Da li će tako i ostati? Da li će doći (ili je već došlo) do poremećaja procesa kruženja kiseonika, vode i ugljenika na Zemlji pod uticajem ljudskih aktivnosti? Kakve su posledice?

Primer uništenog ekosistema posredstvom ljudske aktivnosti:
Aralsko more, koje se nalazi u centralnoj Aziji, u stvari je slano jezero. nekada je po svojoj veličini bilo 4 u svetu. Ne tako davno, u njegovoj plitkoj i slankastoj vodi boravio je raznovrstan živi svet. Danas je Aralsko jezero upola i više manje, jer su ljudi u blizini gajili pamuk, a to je oblast koja prirodno ne ofgovara pamuku. Vodu su iz jezera koristili za navodnjavanje planktaža pamuka, dok ga nisu isušili. Sada je obala 150 km dalja nego što je bila pre nego što su 1959. dve velike reke koje su jezero snabdevale vodom pregrađene i usmerene ka plantažama. Od tada zbog klime tog područja (hladne zime i topla sušna leta, male količine padavina), ali i smanjenog priliva vode, voda iz Aralskog jezera brže isparava nego što se obnavlja.  To je izazvalo ekološku katastrofu epskih razmera, koja je svrstana u jednu od najvećih na našoj planeti. Pored izumiranja raznih vrsta klima se nepovratno i vrtoglavo promenila, jer nema više velike površine vode da zimi greje a leti hladi vazduh. Pa temperature dostižu i do +50 i -50 stepeni C. Planktaže su pune soli koju je sa obale vetar odneo na njih, a u vodi koje okolno stanovništvo koristi salinitet je 4 outa veći!
Zato pazite na koji način se odnosite prema prirodi, svako treba početi od sebe. I znati šta je realno a šta ne u svakom smislu. Jer uništavajući prirodu, uništavamo sebe. To je svakako rat u kom ne možemo pobediti.

___________________________________________________________

Now that we have learned the origin of ecology, its significance and what it studies the time to learn what are the conditions of life on Earth and what they represent.
Life on Earth was created and developed in accordance with certain conditions that then existed, more than 3.5 billion years. The first live-celled organisms called koacervati. They have affected the environment in which they lived, and she to them, so the conditions on Earth many times changes .Te changes have caused a great biological diversity of wildlife (biodiversity, on which we will discuss in the next post). It is achieved over time, from the very simplest to the most complex organisms. Living organisms are continually changed, evolved, appeared and disappeared.

What stands out from other planet, and why there are suitable conditions for life?On the other planets of the solar system there are no conditions for the emergence and maintenance of life on earth as it is. The main causes are lack of atmosphere, lack of water, and very low or too high temperatures.The temperature on earth is moderate (average 15 degrees C), which allows water to be available to all organisms. The country abounds in vast quantities of water. Even 2 / 3 of the planet is covered with water. The water molecules are the most important substance for life in living beings. Water is the most common solvent organic and inorganic compounds, materials and component of all living beings.In addition, what distinguishes the Earth in relation to other planets is the presence of oxygen in the atmosphere. Free oxygen has been produced with the appearance of photosynthetic organisms (mostly plants) during the development of wildlife. The process of creating oxygen flowing today.
The presence of oxygen allowed for better energy efficiency, and thus the appearance of larger forms of life. With the oxygen is released greater amount of energy in the process of organic substances razlagannja - food.

These are basic and essential conditions, there are other environmental factors in mind, we will learn in a post on the environmental factors.
Will it remain so? Will there be (or has been) a distortion of the process of circulation of oxygen, water and carbon in the earth under the influence of human activities? What are the consequences?
Example of destroyed ecosystems through human activities:The Aral Sea, located in Central Asia, in fact, the salt lake. once by its size was 4 in the world. Not long ago, in its shallow water and stayed slankastoj diverse wildlife. Today, the Aral Sea and half more or less, because people in the vicinity of cultivated cotton, which is an area that does not naturally ofgovara cotton. Water from lakes used for irrigation of cotton plantations, until he was drained.Now the coast is 150 miles further than it was before the 1959th two major rivers supplying the lake water were reconstructed and directed to plantations. Since then the area because of the climate (cold winters and hot dry summers, low rainfall), and reduced inflow of water from the Aral Sea water evaporates more quickly than it is renewed. This caused an ecological disaster of epic proportions, which is classified into one of the largest on the planet. In addition to the extinction of various species, the climate has changed irreversibly and giddy, because there are no large areas of water that is heated in winter and cool in summer air. And temperatures can reach up to +50 and -50 degrees C. Plantations are full of salt from the shore by the wind took them, and led by the local population uses the salinity is 4 times bigger!So be careful how you treat nature, everyone should start by itself. I know what's real and what is not in any way. For destroying nature, destroying ourselves. This is certainly a war in which we can not win.

субота, 22. октобар 2011.

Predmer istraživanja ekologije, istorijski razvoj i značaj - Subject of research into the ecology, historical development and significance

The English version is available below
Ovaj blog je namenjen svima koji žele da znaju nešto više o ekologiji. Ovde ćemo imati i edukacije vezane za reciklažu, zagađenje itd. Ali i proučavaćemo ekologiju... Pa hajde da počnemo!


Ekologija je jedna od bioloških disciplina. Ona objedinjuje i povezuje znanja iz drugih bioloških disciplina kao što su mikologija, botanika, mikrobiologija, zoologija itd. A i iz drugih nauka kao što su: geografija, geologija, fizika i hemija.


Ekologija proučava:

  • Životnu sredinu
  • odnose između žive i nežive prirode
  • odnose između živih bića
  • prilagođenost živih bića na uslove sredine


Naziv počinje od grčke reči oikos - dom, i logos - nauka,
Nemački zoolog  Ernest Hekel je 1866. je prvi put uveo pojam ekologija u nauku.


Ekologiju je vrlo teško svrstati kao ostale, preciznije nauke, kao matematika ili biologija. Početkom 20-tog veka, naučnici iz raznih disciplina su se postepeno suočavali sa problemima čiji odgovor je zahtevao sintezu iz dve, ili čak tri razne nauke. Pre toga, hemičari su se bavili isključivo hemijom, biolozi biologijom, fizičari fizikom. Početkom 1960-tih godina, čuveni američki biolog, Rachel Carson, je napisala revolucionarnu knjigu, The Silent Spring (1962.): (Tiho Proljeće). Centralna tema ove knjige je bila žestoka kritika upotrebe pesticida DDT, koji je prouzrokovao razne mutacije u brojnoj flori i fauni. Ova knjiga je zabeležila visok broj prodaja i konzekventno je 'probudila' ekološku svest. Ukratko rečeno, ekologija je ponovo probuđena  u 20-tom stoljeću, mada se ipak može reći da su ekolozi, tj. da je ekološki prilaz problemima, postojao daleko prije toga.Ekologije je složena naučna disciplina koja se može podeliti na druge uže oblasti:
-ekologija biljaka
-ekologija životinja
-ekologija gljiva
-hidroekologija
-kosmička ekologija 
itd.


Ekologija pokušava da pronađe odgovor i rešenje brojnim problemima okoline koji nas sve više okružuju. Nažalost, mnogi problemi današnjice su ljudskog porekla. Prevoz, termoelektrane i sagorevanje fosilnog goriva za razne svrhe su odgovorni za više od 50% zagađenja vazduha. Vode i tla sadrže sve veće količine raznih teških metala i pesticidaNuklearne elektrane proizvode velike količine radioaktivnog otpada, čija manipulacija i odlaganje zahteva vrlo precizne mere i standarde. Ovakvi problemi su samo par primera.
Dakle, ekologija se suočava sa problemima u životnoj okolini. Odgovori nisu uvijek evidentni ni jednostavni ni lagani.

Ekologija ima ogroman značaj. Jer se život na Zemlji zasniva na njenim zakonima. Poznavanjem ekologije možemo koristiti prirodu za svoje potrebe a da joj ne naštetimo. Neznanje i nezajažljivo ljudsko ponašanje prema prirodi dovelo je ljudsku populaciju na korak od propasti i istrebljenja raznih vrsta živih bića.
Ona se primenjuje i u drugim biološkim disciplinama (poljoprivredi šumarstvu, medicini...) Jer omogućava uravnoteženo iskorišćavanje i očuvavanje prirodnih bogatstava uz maksimalno izbegavanje narušavanja i zagađivanja okoline. 
_______________________________________________________________________
This blog is intended for those who want to know more about ecology. Here we have an education about recycling, pollution and so on. But study the ecology ... So let's get started!
Ecology is one of the biological disciplines. It connects and integrates knowledge from other biological disciplines such as mycology, botany, microbiology, zoology, etc.. 
A and the other sciences such as geography, geology, physics and chemistry.Ecology studies:
Environment, Relations between the animate and inanimate nature, relationships between living things, 
adaptation of living things at the environment.


Name starts from the Greek word oikos - home, and logos - science,German zoologist Ernest Haeckel in 1866. was first introduced the notion of ecology in science.
Ecology is very difficult to be classified as other, more precise science, mathematics or biology. At the beginning of the 20th century, scientists from various disciplines have gradually confronted with problems whose answer is required the synthesis of two or even three different science. Previously, chemists have studied only the chemistry, biology, biologists, physicists physics. In early 1960's, the famous American biologist Rachel Carson, wrote a groundbreaking book, The Silent Spring (1962).: (Silent Spring). The central theme of this book was fierce criticism of the use of pesticide DDT, which caused the various mutations in numerous flora and fauna. This book has seen a high number of sales and consequently the 'awakened' environmental awareness. In short, the environment is re-awakened in the 20th century, although it can still say that the environmentalists, that is. ecological approach to the problems existed long before that.

Ecology is a complex scientific discipline that can be divided into other specific areas:
Ecology of plants, Ecology of animal, Ecology of fungi, Hidroekology, Cosmic ecology, and so on.Ecology is trying to find the answer and solution to many environmental problems surrounding us all the more. Unfortunately, many problems of today are of human origin. Transportation, power plants and combustion of fossil fuels for various purposes are responsible for more than 50% of air pollution. Water and soil containing increasing amounts of various heavy metals and pesticides. Nuclear power plants produce large quantities of radioactive waste handling and disposal of which requires very precise measurements and standards. Such problems are only a few examples.Thus, the environment is facing problems in the environment. The answers are not always evident neither simple nor easy.
Ecology is of great importance. For life on Earth is based on its laws. Knowledge of ecology, we can use nature for their own purposes and not to harm her. Ignorance and insatiable nature of human behavior has led to the human population on the brink of collapse and extinction of various species of living beings.It is used in other biological disciplines (agriculture, forestry, medicine ...) because it allows the balanced exploitation of natural resources and preserving the maximum avoidance of pollution and environmental damage.